ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : 2020-06-26 21:15:40
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นปวช. ที่สนใจจะสมัครเรียนวิชาทหาร (รด.)

 

กรอกใบสมัครและส่งหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-17 กรกฎาคม 2563 ที่แผนกวิชาช่างไฟฟ้าชั้น 3

 ** ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ** 

สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัคร :

  • สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบ ปพ.1)จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
  • รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 3 x 4 ซม. 1 ใบ
การทดสอบร่างกาย

ลำดับ การทดสอบ จำนวน/ระยะทาง ภายในเวลา คะแนน
1 ดันพื้น 22 ครั้ง 2 นาที 100
2 ลุก-นั่ง 34 ครั้ง 2 นาที 100
3 วิ่ง 800 เมตร 3 นาที 15 วินาที 100

วันที่ทดสอบร่างกาย 7 สิงหาคม 2563 เวลา 06:00 น.
ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ศศท.)
วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม.

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(โควิด 19)
การชำระเงินบำรุงส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
นศท. ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) :
  • จำนวน 650 บาท + ค่าทำบัตรประจำตัว นศท. จำนวน 30 บาท รวมเป็นเงิน 680 บาท
  • ** นศท. ชำระด้วยตนเองในวันสมัคร **
นศท. ชั้นปีที่ 1-3 (ซ้ำชั้น) :
  • จำนวน 650 บาท
  • ** ให้ ผกท. ชำระเงินแทน (จ่ายเงินสดในวันที่มารายงานตัว) **
นศท. ชั้นปีที่ 4 - 5 :
  • ไม่ต้องชำระเงินค่าบำรุง