ขั้นตอน การผ่อนผันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : 2020-05-27 15:40:10
ขั้นตอน การผ่อนผันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

1. รับใบผ่อนผันค่าลงทะเบียนจากครูที่ปรึกษา

2. กรอกข้อมูลการผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน

3. ส่งใบผ่อนผันที่งานทะเบียน เพื่อขออนุมัติ

4. นำใบผ่อนผันจากงานทะเบียน มาติดต่อชำระเงินที่งานการเงิน

  ระดับปวช. สามารถแบ่งชำระเป็น 3 งวด ดังนี้

  - งวดที่ 1 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

  - งวดที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2563

  - งวดที่ 3 วันที่ 30 กันยายน 2563

  ระดับปวส. ใช้ชำระค่าบำรุงการศึกษา (ไม่สามารถผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษาได้) ผ่อนผันได้เฉพาะค่าหน่วยกิต โดยแบ่งชำระเป็น 3 งวด ดังนี้

  - งวดที่ 1 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

  - งวดที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2563

  - งวดที่ 3 วันที่ 30 กันยายน 2563

5. นำเอกสารส่งให้ครูที่ปรึกษา