ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ขั้นตอน การผ่อนผันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอน การขึ้นทะเบียน และทำสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ปีการศึกษา 2563

การลงทะเบียนเทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียน-นักศึกษา ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2ประกาศที่เกี่ยวกับ COVID-19