ประกาศเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2543

วิธีการแจ้งขอขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน เมื่อชายไทย มีอายุครบ 17 ปี (ในปีที่แจ้งขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน)